Arrow Electronics, Inc.

Johdatus tiedusteluun ja analyyttiseen ajatteluun

CODE: TPL_JTJAA

LENGTH: 16 Hours (2 days)

PRICE: €1 500,00

Description

Johdatus tiedusteluun ja analyyttiseen ajatteluun" rakentuu tiedustelu- ja analyysiprosessin viitekehyksen ympärille. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat systemaattiseen tiedon prosessointiin ja analyyttisen ajattelun merkitykseen työteorioiden ja perusteluiden muodostamisessa. Koulutus toteutetaan lähiopiskeluna ja se sisältää vuorovaikutteisia luentoja sekä harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen ei tarvita päätelaitetta.

Koulutuskielenä on Suomi.

Objectives

 

Audience

Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimusta. Se soveltuu kaikille, jotka käsittelevät työssään eri lähteistä koostuvia tietomassoja ja/tai koostavat raportteja oman organisaationsa tarpeisiin. Koulutus tukee myös organisaatiota matkalla tietojohtoisen mallin käyttöönottoon.

Programme

Koulutuksen rakenne noudattaa tiedustelu- ja analyysiprosessin eri vaiheita:

  • Toimeksianto

Tehtävän tavoitteiden asettelu ja tärkeysjärjestys.

  • Tiedonkeruu ja järjestäminen

Tiedonkeruusuunnitelman luominen tarvittavan tiedon hankkimiseksi tietolähteistä sekä tiedon järjestäminen tiedon hakemista ja analysointia varten.

  • Tiedonarviointi

Tietolähteen luotettavuuden arviointi ja tiedon laadun arviointi.

  • Tiedon analysointi

Kootun tiedon tulkinta, työteorioiden muodostaminen ja perustelut.

  • Tulosten esittäminen

Analyysitulosten esittämistekniikat suullisesti ja kirjallisesti.

  • Harjoitukset

Harjoitustehtävät (ilman tietokoneita) ja niiden purku kouluttajan tehtävänannon mukaisesti.

Further Information

Kouluttajana toimii Jari Tonteri Cybersec Oy:stä. Jarilla on pitkä kokemus poliisihallinnossa tiedustelu- ja analyysitehtävistä sekä niiden kouluttamisesta viranomaisverkostossa. Tämän lisäksi hän on toiminut asiantuntijana ja kouluttajana useissa kansainvälisissä projekteissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tiedustelu- ja analyysikoulutukseen sekä rahanpesun ja korruption estämiseen liittyen.

Session Dates