Arrow Electronics, Inc.

Ogólne Warunki

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych Przez Arrow ECS

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

Organizatorem szkoleń jest Arrow ECS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sosnowiecka 79, wpisany do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030756, zwany dalej „Centrum Szkoleniowym” i/lub Arrow ECS.

Szkolenia w ramach Oracle Partner Academy są organizowane przez Arrow ECS na warunkach określonych przez Oracle Polska.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Wstępną rezerwację miejsca na szkoleniu można dokonać poprzez rejestrację on-line na stronie https://edu.arrow.com/pl/. Rezerwacja wstępna jest ważna przez 5 dni.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu powinno być dokonane na wypełnionym Formularzu Zgłoszeniowym. Formularz Zgłoszeniowy powstaje w wyniku wstępnej rezerwacji i jest wysyłany drogą elektroniczną do wskazanej osoby kontaktowej. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy Zamawiającego.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia.ecs.pl@arrow.com

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia Formularza Zgłoszeniowego do Centrum Szkoleniowego). Wyjątkiem są szkolenia dostarczane w ramach Oracle Partner Academy i Oracle ISV Migration Center dla których ten czas wynosi 5 dni roboczych.

Dokonanie zgłoszenia po tym terminie jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Centrum Szkoleniowym i przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego. Rezerwacje telefoniczne pozostają ważne przez 3 dni robocze, od dnia dokonania zgłoszenia i w tym terminie muszą być potwierdzone pisemnie w jednej z wyżej określonych form.

ANULOWANIE LUB ZMIANA TERMINU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub zmianę terminu szkolenia należy przesłać pisemnie – faxem, drogą elektroniczną lub listem na adres Centrum Szkoleniowego.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach otwartych lub zmiany rezerwacji na inny termin szkolenia otwartego:

  1. 1) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający nie ponosi opłaty za szkolenie,
  2. 2) na mniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający ponosi 100% kosztów. Wyjątkiem są szkolenia w ramach Oracle Partner Academy i Oracle ISV Migration Center dla których ten czas wynosi 5 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia.

Liczy się data wpłynięcia do Centrum Szkoleniowego rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub zmianę rezerwacji na inny termin szkolenia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w późniejszym terminie.

W przypadku zmiany terminu szkolenia otwartego szkolenie to można zrealizować w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem szkoleń zaplanowanych w Centrum Szkoleniowym, w zależności od dostępności wolnych miejsc. Realizacja szkolenia otwartego nie może nastąpić później niż 3 miesiące, licząc od daty wpłynięcia do Centrum Szkoleniowego zlecenia zmiany terminu szkolenia.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych (organizowanych dla 1 klienta) lub zmiany terminu szkolenia zamkniętego:

  1. 1) do 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający nie ponosi opłaty za szkolenie; wyjątkiem są szkolenia w ramach Oracle Partner Academy i Oracle ISV Migration Center dla których ten czas wynosi 5 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia,
  2. 2) na mniej niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający ponosi 100% kosztów; wyjątkiem są szkolenia w ramach Oracle Partner Academy i Oracle ISV Migration Center dla których ten czas wynosi 5 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia.

Liczy się data wpłynięcia do Centrum Szkoleniowego rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub zlecenia zmiany terminu szkolenia zamkniętego.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w późniejszym terminie.

W przypadku zmiany terminu szkolenia zamkniętego szkolenie to można zrealizować w kolejnym terminie uzgodnionym z Centrum Szkoleniowym, w zależności od dostępności koniecznych do organizacji szkolenia zasobów. Realizacja szkolenia zamkniętego nie może nastąpić później niż w ciągu 2 miesięcy, licząc od daty wpłynięcia do Centrum Szkoleniowego zlecenia zmiany terminu.

W przypadku rezygnacji z Uczestnictwa w szkoleniach zaawansowanych, których organizatorem jest VMware:

  1. a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający nie ponosi opłaty za szkolenie,
  2. b) na mniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający ponosi 100% kosztów

Nie ma możliwości odrobienia szkolenia w późniejszym terminie, możliwa jest jedynie zamiana Uczestnika.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE

Centrum Szkoleniowe zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W takim wypadku Zamawiający może:

  1. 1) zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów,
  2. 2) wziąć udział w tym szkoleniu w innym wskazanym przez siebie terminie.

ZAMAWIANIE SZKOLEŃ NAGRANYCH

W Centrum Szkoleniowym Klient ma możliwość zamówienia szkoleń nagranych do samodzielnej realizacji (VMware on demand, IBM SPVC, IBM WBT, inne). Forma szkoleń nie wymaga rezerwacji miejsca. Szkolenia dostępne są dla uczestnika zaraz po otrzymaniu danych dostępowych do zamówionego szkolenia.

Zamawianie szkoleń nagranych wiąże się z dokonaniem płatności na podstawie dokumentu proforma. Dostęp zostaje przydzielony po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Centrum Szkoleniowego.

W przypadku anulowania opłaconego zamówienia Zamawiający ponosi 100% kosztów szkolenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Podane na stronie internetowej Centrum Szkoleniowego ceny szkoleń są kwotami netto.

Jeśli nie postanowiono inaczej, wszystkie opłaty za zamówione szkolenia są płatne z góry w złotych polskich najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na konto:

Arrow ECS Sp. z o.o.ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków
nr konta: 12 2190 0002 3000 0046 2363 0101

Ceny szkoleń nie zawierają podatku VAT.

Podane ceny obejmują (dla szkoleń otwartych): koszt szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych (jeśli dotyczy), koszt przerw kawowych i lunchu, koszt dostępu do środowiska ćwiczeniowego (jeśli dotyczy).

Zamawiający upoważnia Centrum Szkoleniowe do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

GWARANCJA

Centrum Szkoleniowe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych lub w świadczonych usługach, ani za jakiekolwiek straty bezpośrednie czy pośrednie, związane z dostarczeniem, realizacją i/lub wykorzystywaniem tych materiałów i usług. Twórcą i właścicielem praw autorskich do materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom szkoleń jest producent szkolenia.

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług należy składać w okresie do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Centrum Szkoleniowe wynosi 10 dni roboczych.

Status szkoleń dostarczanych w ramach Oracle Partner Academy jest znany najpóźniej na tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

ZAPISY KOŃCOWE

Zamawiający przesyłając do Centrum Szkoleniowego wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy akceptuje bez zastrzeżeń „Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych”.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umów Arrow ECS (OWU), zamieszczone na stronie internetowej Arrow ECS pod adresem https://www.arrow.com/ecs/pl/owu/.

Zamówienie na szkolenie z oferty Oracle University podlega warunkom licencyjnej umowy użytkownika końcowego oraz wytycznym Oferowanych Produktów Oracle University dostępnym na stronie http://partner.oracle.com.