Arrow Electronics, Inc.

Jazyk C# – programování II

Kód: OTH_GOC2125

DÉLKA: 40 Hours (5 DENNÍ)

CENA: Kč bez DPH 23 000,00

Popis

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové typy, delegáty, extension metody, tuples, dekonstrukci, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ, atributy, pochopíte jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy. Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#
Stručná rekapitulace OOP
Generické datové typy
Vybraná rozšíření jazyka posledních verzí
Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
Direktivy kompilátoru, Atributy a Assemblies
Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
Čtení a zápis dat pomocí streamů. Použití CryptoStream.
Serializace dat
Základy asynchronního programování

Vstupní znalosti

Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2124

Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka c# a platformy .Net, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.

Program

Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#

Přehled platformy .Net
Základní nástroje příkazové řádky
Stručný přehled základních pojmů OOP
Třída a statické členy
Dědičnost a polymorfismus
Virtuální metody a zastiňování
Interface


Generické datové typy

Generické typy a typová bezpečnost
Generické třídy
Generický interface
Generické metody
Generické kolekce


Přetěžování operátorů operator overloading

Úvod do přetěžování operátorů
Implicitní a explicitní přetížení


Delegáti a události

Definice a použití delegátů
Použití callbacku
Použití událostí


Rozšíření jazyka předchozích verzí

Klíčové slovo „var“
Partial Classes
Nullable Types and Operators ??, ?., ?[
Automatic properties
Tuples
Discards, Out variables, Deconstructions
Extension methods
Volitelné a pojmenované parametry
Object Initializers


Delegáti Lambda výrazy a LINQ

Anonymní typy
Lambda výrazy
Generičtí delegáti
IEnumerable a IQueryable
Closure
Covariance a Contravariance


Assemblies a atributy

Direktivy kompilátoru a podmíněná kompilace
Assemblies a použití atributů


Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector

Garbage Collector
Implicitní a Explicitní uvolňování zdrojů
Interface IDisposable
Using a IDisposable
Weak reference
Sledování práce GC


Čtení a zápis dat pomocí streamů

Úvod do streamů
Použití třídy FileStream
BinaryReader a BinaryWriter
StreamReader a StreamWriter
Použití třídy FileInfo
Použití třídy FileSystemWatcher
Použití třídy CryptoStream


Serializace dat

Úvod do serializace
Shallow a deep serializace
Serializace XML
Serializace Binární


Úvod do používání vláken (volitelné)

Základy práce s vlákny a použití třídy Thread

Termíny školení