Arrow Electronics, Inc.

Dedicnost a Design Patterns v prostredí .NET v praxi

Kód: OTH_GOC2741

DÉLKA:

CENA: Kč bez DPH 23 000,00

Popis

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky zkusit programování s využitím návrhových vzorů (Design Patterns). Na kurzu se řeší příklady od úvodního zadání přes návrh řešení až po aplikaci pomocí kódu. Návrh řešení vytvářejí účastníci společně pod vedením lektora, následně mají čas na převedení návrhu do reálného kódu aplikace. Na kurzu je maximum času věnováno reálnému řešení daných zadání a aplikací teoretických znalostí z oblasti OOP a návrhových vzorů. Minimum času se věnuje teorii.

Toto školení pořádá společnost GOPAS a.s.

Cíle

Pochopit na praktických příkladech principy OOP.
Využívat návrhové vzory pro tvorbu kvalitního řešení.
Naučit se brát do úvahy možné požadavky na změny v budoucnu.

Vstupní znalosti

Znalost objektového programování v prostředí .NET
Znalost jazyka C# nebo VB .NET

Program

Sjednocení pojmů a výchozích znalostí

Dědičnost, polymorfizmus
Interface
Agregace
Open/Closed Principle
Single Responsibility Principle


Návrhové vzory v praxi

Kreacionální

Factory – továrna na objekty
Singleton – zatracovaný návrhový vzor
Builder – složitější tvorba objektů


Strukturální

Adapter – cesta ke sjednocení
Composite – jak se nemuset starat o typ objektu
Decorator – rekurze jinak
Facade – udělejte váš systém zvenku hezký
Proxy – jak doplnit co je potřeba bez dědění


Behaviorální

Command – zapouzdření akce
Chain of responsibility – ať někdo rozhodne
Iterator – milujeme foreach
Observer – distribuce a příjem informací
Strategy – dědičnost a interface
Template method – jak udělat to samé jinak


Návrhové vzory pouze informativně

Prototype
Bridge
Flyweight
Interpreter
Mediator
Memento
State
Visitor

Termíny školení